Motivational Pictures

National Anthem of India

Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he Bharata-bhagya-vidhata. Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha Dravida-Utkala-Banga Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga Uchchala-Jaladhi-taranga. Tava shubha name jage, Tava shubha asisa mage, Gahe tava jaya gatha, Jana-gana-mangala-dayaka jaya he Bharata-bhagya-vidhata. Jaya he, jaya he, jaya he, Jaya jaya jaya, jaya he!

Read More »